2020-02-26 19:36:59

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE- UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

Povjerenstvo je, na prijedlog ravnatelja, donijelo odluku da će se održati samo usmena procjena odnosno razgovor s kandidatom- intervju.

Kandidati su dužni imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Članovi Povjerenstva mogu postavljati do tri pitanja koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova koji se na kraju zbrajaju.

Nakon utvrđivanja rezultata procjene, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju dostavlja ravnatelju. Sukladno članku 17. Pravilnika, ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će tražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj izvješćuju se sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Usmena procjena će se održati 4. ožujka 2020.  u 12,00 sati u prostorijama Škole.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA „AUGUST HARAMBAŠIĆ“
DONJI MIHOLJAC
Prilaz stadionu 1 a
Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073
e-mail: dmiholjac@os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
http://www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr/

KLASA: 602-02/20-01/30
URBROJ: 2115/06-20-01-2
Donji Miholjac, 24. veljače 2020.

Na temelju članka 11., 12.  i 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi “August Harambašić” Donji Miholjac (KLASA: 012-04/19-01/1; URBROJ: 2115/06-19-01-1 od 8. ožujka 2019.) za zasnivanje radnog odnosa na random mjestu:

UČITELJ RZREDNE NASTAVE na određeno, puno radno vrijme (40 sati  tjedno) do povratka radnice na rad, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata  za zapošljavanje objavljuje

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA,

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

Povjerenstvo je, na prijedlog ravnatelja, donijelo odluku da će se održati samo usmena procjena odnosno razgovor s kandidatom- intervju.

Kandidati su dužni imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Članovi Povjerenstva mogu postavljati do tri pitanja koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova koji se na kraju zbrajaju.

Nakon utvrđivanja rezultata procjene, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju dostavlja ravnatelju. Sukladno članku 17. Pravilnika, ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će tražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj izvješćuju se sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Usmena procjena će se održati 4. ožujka 2020.  u 12,00 sati u prostorijama Škole.

Kandidat koji ne pristupi usmenom testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kanidata su:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 86/09.,92/10.,105/10., 90/11.,16/12., 86/12.,94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18., 98/19.), Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” 94/15. i 3/17.) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj isrednjoj školi (“Narodne novine” broj 112/10. i 82/19.), Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (“Narodne novine” broj 47/19., 41/19. i 76/19.), Kurikulum za pojedine nastavne predmete u razrednoj nastavi (“Narodne novine” broj 7/19., 10/19).

                                                                  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac