2020-03-06 08:11:07

Natječaj za radna mjesta
  1. UČITELJ GITARE - 1 izvršitelj s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme za rad u Osnovnoj glazbenoj školi, mjesto rada: Donji  Miholjac,
  2. UČITELJ HARMONIKE - 1 izvršitelj s nepunim radnim vremenom (12 sati tjedno) na neodređeno vrijeme za rad u Osnovnoj glazbenoj školi, mjesto rada: Donji  Miholjac,
  3. UČITELJ KLAVIRA - 1 izvršitelj s nepunim radnim vremenom (28 sati tjedno) na neodređeno vrijeme za rad u Osnovnoj glazbenoj školi, mjesto rada: Donji  Miholjac.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18. i 98/19.) ravnatelj Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1 a, objavljuje

                                                         NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

UČITELJ GITARE - 1 izvršitelj s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) na neodređeno vrijeme za rad u Osnovnoj glazbenoj školi, mjesto rada: Donji  Miholjac, UČITELJ HARMONIKE - 1 izvršitelj s nepunim radnim vremenom (12 sati tjedno) na neodređeno vrijeme za rad u Osnovnoj glazbenoj školi, mjesto rada: Donji  Miholjac, UČITELJ KLAVIRA - 1 izvršitelj s nepunim radnim vremenom (28 sati tjedno) na neodređeno vrijeme za rad u Osnovnoj glazbenoj školi, mjesto rada: Donji  Miholjac.

UVJETI:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, potrebno je ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja i

iz članka 105. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12.94/13.,152/14.,7/17.,

68/18. i 98/19.) i članka 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine 130/11).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) dužan je, uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ ,broj 157/13. i 152/14.) dužan je, u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 85/01., 103/03. i 148/13.) dužan je, uz prijavu na natječaj, priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni donos.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o ogovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju)

-dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

-uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od dana objave natječaja)

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.   

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvorne isprave. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.   

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju kandidata sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „August Harambašić“ Donji Miholjac na poveznici. Obavijest i upute prijavljenim kandidatima  za procjenu odnosno vrednovanje bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole najmanje pet dana prije održavanja procjene.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi „August Harambašić“ Donji Miholjac za prikupljanje, korištenje, čuvanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu:    

Osnovna škola „August Harambašić“ Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1 a, 31 540 Donji Miholjac, s naznakom „za natječaj“.

____________________________________________________________

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „August Harambašić“ Donji Miholjac i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 6. ožujka 2020. i traje do 14. ožujka 2020.

 

                                                                                                  Ravnatelj:                     

                                                                                                Vedran Aladić

KLASA: 112-01/20-01/2
URBROJ: 2115/06-20-01-1
Donji Miholjac, 6. ožujka 2020.


Osnovna škola "August Harambašić" Donji Miholjac